Nauczanie terenowe

Przygoda w przyrodzie

Polski odpowiednik outdoor education, to edukacja terenowa/pedagogika przygody i  oznacza zorganizowany proces uczenia się poprzez samodzielne doświadczenie oraz eksperymentowanie. Działanie nastawione jest na poznanie (zdobywanie wiedzy i umiejętności) podczas zajęć w naturze. Natura jest środkiem, tłem oraz pretekstem do uczenia się. Nauczyciel występuje zazwyczaj w roli towarzysza, mentora, trenera – a rzadziej osoby podającej wiedzę. Outdoor education  to edukacja kształtująca umiejętności miękkie człowieka takie jak: praca w grupie, komunikacja, samodzielność, odpowiedzialność za siebie i innych, kreatywne myślenie, odwaga, zaradność, umiejętność reagowania w trudnych sytuacjach, wiara w swoje możliwości, wzrost samooceny. Formami wykorzystywanymi w  outdoor education są m.in. gry zespołowe na świeżym powietrzu, wędrówki i ekspedycje, zadania z wykorzystaniem lin, wyprawy z elementami survivalu.   

Korzyści ze stosowania nauczania terenowego w procesie edukacyjnym: 
  1. Zajęcia w plenerze pozytywnie wpływają na kształtowanie relacji z naturą. Autentyczne doświadczenia, czas na poznawanie natury, wykorzystywanie do tego wielu zmysłów – to wszystko pomaga odbudowywać naturalną więź ze środowiskiem, którą ludzie w obecnych czasach utracili.

  2. Nauka przez doświadczenie w terenie, jest zazwyczaj bardziej lubiana przez dzieci co często przekłada się na ich dobre wyniki w nauce. Istnieje bardzo wiele badań naukowych potwierdzających pozytywny wpływ outdoor education na uczniów oraz nauczycieli!

  3. Kształtowanie umiejętności miękkich ułatwia życie i pracę w grupach, w których ważne jest ścieranie się poglądów, wzajemne zaufanie, budowanie zespołu czy szukanie kompromisu – czyli właściwie w większości współczesnych zawodów. Ćwiczenie tych umiejętności w szkole daje szansę na skuteczniejszą naukę ale również na dobrą atmosferę, która jest tak potrzebna w szkole.

  4. Atrakcyjne zajęcia w plenerze pozwalają dzieciom lepiej poznać samych siebie i kolegów a nauczycielom odkryć drzemiące w uczniach talenty. Pokonywanie swoich barier i przeciwności, w bezpiecznej atmosferze, buduje w uczniach wiarę we własne możliwości oraz buduje poczucie własnej wartości.

  5. Nauczycielowi znacznie łatwiej pracuje się z uczniem, który wierzy we własne siły i nie boi się próbować nowych rzeczy!

  6. Doświadczanie radości jaką niesie przebywanie na świeżym powietrzu oraz uczenia się z innymi w działaniu. Ma to również znaczenie w profilaktyce chorób cywilizacyjnych.   

  7. Aktywne zajęcia w terenie są okazją do rozmów, otwarcia się na innych, budowanie zaufania. Zaufanie i relacje międzyludzkie buduje się także stwarzając uczestnikom działań możliwość pomagania sobie wzajemnie oraz dbania o ich bezpieczeństwo. W ten sposób uczestnicy gier czy wypraw uczą się podejmowania odpowiedzialności za drugą osobę, co przekłada się na kształtowanie ich systemu wartości.